Najistejšia cesta, ako predísť zlému, je konať dobro. Keď mladým bezvýhradne ukazujeme dobro naším príkladným životom, zlo v ich živote nakoniec stratí význam.
Enzo Ferrari
Najdôležitejšou podmienkou toho, aby sa v dieťati vyvinula láska k životu je to, aby bolo s ľuďmi, ktorí milujú život a skutočné hodnoty.
Erich Fromm

O nás

 

Zmenou legislatívy, prichádza k zmene názvu a k rozšíreniu kompetencií nášho zariadenia. Od 01.01.2019 sme tu pre vás ako Centrum pre deti a rodiny Levice. Okrem súdnych rozhodnutí o neodkladnom opatrení, výchovnom opatrení a ústavnej starostlivosti, sa budeme venovať  deťom a rodinám terénnou a ambulantnou formou.

 

Detský domov Levice (ďalej len „DeD“) , ktorého zriaďovateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vznikol 1. 1. 2017 odčlenením od Detského domova Žitavce.

DeD je prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania rozhodnutia súdu. Dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné prostredie pobytovou formou v rozsahu stanovenom zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

DeD Levice bol zriadený ako centrum detí s celoročnou nepretržitou prevádzkou. Vykonáva svoju činnosť pobytovou formou a starostlivosť zabezpečuje najmä poskytovaním bývania, stravovania, obslužných činností, osobného vybavenia, sociálneho poradenstva, činností, psychologickej, špeciálnopedagogickej, výchovnej, kultúrnej a rekreačnej starostlivosti. Poskytuje dostatok prostriedkov na to, aby boli deti úspešné a akceptované. Zohľadňuje ich silné a slabé stránky pri vzájomných intervenciách, voľnočasových aktivitách, manuálnych a sociálnych zručnostiach, kultúrnosti a estetickosti vnímania svojho okolia s dôrazom na rešpektovanie seba samého ako dôstojného člena našej spoločnosti.

Cieľom DeD je vzájomná spolupráca, jednotnosť a záujem vnášať do cieleného edukačného pôsobenia vzájomný rešpekt, jednotnosť a tímovú spoluprácu pre vytvorenie dôvery medzi dieťaťom – vychovávateľom, pomocným vychovávateľom, profesionálnym rodičom, psychológom, špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom, jemu blízkou osobou a rodinou.

Náš detský domov sa snaží deťom odovzdávať nielen materiálne zabezpečenie a miesto pre zdravý psychický, fyzický a sociálny vývin ale aj miesto, kde sú prijímané také, aké sú. Našou úlohou je naučiť ich čeliť reálnemu svetu mimo detského domova, ale aj vychovávať ich tak, aby tento svet urobili menej krutým a viac láskavým. Odovzdávame im rady pre zvládanie rôznych životných situácií posilňujúc vzťahovú väzbu ako kľúčovú stránku nášho zamerania.

 

© 2017 Detský domov Levice