O nás

 

Zmenou legislatívy, prichádza k zmene názvu a k rozšíreniu kompetencií nášho zariadenia. Od 01.01.2019 sme tu pre vás ako Centrum pre deti a rodiny Levice. Okrem súdnych rozhodnutí o neodkladnom opatrení, výchovnom opatrení a ústavnej starostlivosti, sa budeme venovať  deťom a rodinám terénnou a ambulantnou formou.

 

Detský domov Levice (ďalej len „DeD“) , ktorého zriaďovateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vznikol 1. 1. 2017 odčlenením od Detského domova Žitavce.

Centrum pre deti a rodiny Levice (ďalej len „CDR“)  je zariadenie zriadené na účel vykonávania  pobytového opatrenia súdu, ambulantného výchovného opatrenia, opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí a porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch.

Dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie pobytovou formou v rozsahu stanovenom zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia.

Pobytová forma starostlivosti CDR Levice je vykonávaná s celoročnou nepretržitou prevádzkou. Starostlivosť zabezpečuje najmä poskytovaním bývania, stravovania, obslužných činností, osobného vybavenia, sociálneho poradenstva, činností, psychologickej, špeciálnopedagogickej, výchovnej, kultúrnej a rekreačnej starostlivosti. Poskytuje dostatok prostriedkov na to, aby boli deti úspešné a akceptované. Zohľadňuje ich silné a slabé stránky pri vzájomných intervenciách, voľnočasových aktivitách, manuálnych a sociálnych zručnostiach, kultúrnosti a estetickosti vnímania svojho okolia s dôrazom na rešpektovanie seba samého ako dôstojného člena našej spoločnosti.

Ambulantná a terénna forma starostlivosti CDR Levice sa poskytuje rodinám na základe dohody pri riešení rodičovských konfliktov, zanedbávania dieťaťa, výchovných problémov a náhradnej rodinnej starostlivosti. Táto starostlivosť je poskytovaná deťom a rodinám pre spádovú oblasť okresu Levice. Starostlivosť pri riešení rodičovských konfliktov je poskytovaná pre spádovú oblasť okresu Levice.

 

Cieľom Centra pre deti a rodiny Levice je vzájomná spolupráca, jednotnosť a záujem vnášať do cieleného edukačného pôsobenia vzájomný rešpekt, jednotnosť a tímovú spoluprácu pre vytvorenie dôvery medzi dieťaťom, jeho rodinou a vychovávateľom, pomocným vychovávateľom, profesionálnym náhradným rodičom, psychológom, špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom, jemu blízkou osobou a rodinou.

Naše centrum pre deti a rodiny sa snaží deťom odovzdávať nielen materiálne zabezpečenie a miesto pre zdravý psychický, fyzický a sociálny vývin ale aj miesto, kde sú prijímané také, aké sú. Našou úlohou je naučiť ich čeliť reálnemu svetu mimo centra pre deti a rodiny, ale aj vychovávať ich tak, aby tento svet urobili menej krutým a viac láskavým. Odovzdávame im rady pre zvládanie rôznych životných situácií posilňujúc vzťahovú väzbu ako kľúčovú stránku nášho zamerania.

 

Ak nám chcete pomôcť, môžete tak urobiť na náš účet darov a grantov:

SK78 8180 0000 0070 0056 5695

Ďakujeme